Return to site

Ej, nie zniszczcie nam kultury

Wielkimi krokami zbliżają się konkursy na stanowiska dyrektora MCK i Filharmonii.

W związku z tym, że latem wynikło wiele kłopotów z ogłoszeniem i przeprowadzeniem konkursów na MCK i MOS, pojawiło się wiele zarzutów co do przejrzystości, uczciwości, nieprawidłowości, chaosu, ukrywania informacji przez Urząd, lekceważącego podejścia (dla przypomnienia - "Janusze organizacji"), a w jednym z konkursów wygrał ustawiony pan - były oficer SB (zerknij tutaj: "MCKiSB"), tym razem Ludzie dla Miasta i Klub Radnych LDM wystąpili do Prezydenta o zastosowanie najlepszych praktyk i standardów w przeprowadzeniu tych konkursów.

Właśnie dzwoniłam do Urzędu i dowiedziałam się, że nazwiska kandydatów za chwilę pojawią się na stronie. Cieszy to bardzo, bo latem stoczyłam o to prawdziwe boje - i wtedy w UM twierdzili, że nazwiska kandydatów są TAJNE :)

EDIT: Podaję nazwiska kandydatów:
 

Kandydaci - dyr. MCK
1. Błauciak Hanna – Gorzów Wlkp.
2. Pietrasiewicz Szymon – Lublin
3. Przyjazna Wioletta – Barlinek
4. Ryl Władysław – Gorzów Wlkp.
 

Kandydaci - Filharmonia:
1. Bemben Bogusław Jan – Zabirzów
2. Chodarcewicz Adriana – Gorzów Wlkp.
3. Lipke Jarosław – Warszawa
4. Wróbel Mariusz – Bytom
5. Walkowska Ilona – Gorzów Wlkp.
6. Żmijewski Tadeusz – Poznań

Ale przedstawienie nazwisk kandydatów opinii publicznej to dopiero pierwszy z dziewięciu naszych postulatów. Jakie są następne?

Oto nasze rekomendacje:

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z kolejnym konkursem na dyrektora MCK oraz konkursem na dyrektora Filharmonii Gorzowskiej, zwracamy się z wnioskiem o zapewnienie niezawisłości, najwyższych kompetencji i komfortu prac komisji konkursowych oraz zachowania wysokich standardów przejrzystości i profesjonalizmu zbliżających się postępowań. Sugerujemy zastosowanie rozwijanych obecnie w kraju kierunków w konkursach na dyrektorów instytucji kultury:
 

1. niezwłoczne poinformowanie opinii publicznej o nazwiskach kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu;
 

2. większość w komisji na dyrektora MCK nie powinny mieć osoby reprezentujące urząd. Skoro Prezydent decyduje się na wpuszczenie większej demokracji w proces wyboru dyrektora MCK poprzez organizacje konkursu (który w tym przypadku nie jest obligatoryjny), prosimy o uszanowanie tego instrumentu i zapewnienie kompetentnej, fachowej, niepodporządkowanej prezydentowi komisji.
Wzywamy również do niezwłocznego podania do opinii publicznej składów komisji (publikacja zarządzeń powołujących komisje), a także terminów posiedzeń.

 

3. osoby reprezentujące środowisko kulturalne powinny być jak najbardziej niezależne finansowo i organizacyjnie od magistratu i instytucji;
 

4. powołanie jako przedstawicieli samorządu, który w przypadku konkursu na dyrektora Filharmonii dysponuje trzema reprezentantami w komisji konkursowej, nie tylko pracowników urzędu, ale także zewnętrznych ekspertów w danej dziedzinie*;
 

5. uzgodnienie terminów prac komisji konkursowej powinno odbyć się tak, aby umożliwić udział w obradach wszystkim jej członkom. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do drugiego etapu konkursu (przesłuchania kandydatów);
 

6. zaproszenie niezależnych ekspertów jako głosu doradczego dla członków Komisji;
 

7. konkursy powinny zostać przeprowadzone przynajmniej dwuetapowo:

 

Etap 1: Wprowadzenia członków Komisji w procedurę konkursową, zapoznanie z regulaminem.

Otwarcie ofert, weryfikacja wymogów formalnych.
Jako że konkurs ma na celu wybór najciekawszej wizji rozwoju instytucji kultury adekwatnej dla aktualnych wyzwań społecznych miasta, ważne jest zapoznanie członków komisji z polityką kulturalną miasta i najważniejszymi punktami tych dokumentów strategicznych samorządu, które włączają kulturę w realizację zapisanych celów (jak Polityka Społeczna, Gminny Program Rewitalizacji).
Rekomendowane jest zachowanie minimum tygodniowego odstępu czasu między pierwszym a drugim etapem konkursu.
 

Etap 2: Dyskusja członków komisji nad złożonymi programami, przesłuchania kandydatów.

Ważne jest zaplanowanie w sposób dokładny i racjonalny czasu trwania drugiego etapu konkursu. W przypadku większej liczby kandydatów konieczne może być przesłuchiwanie w trybie dwudniowym.

 

Dwuetapowość służy:
- zabezpieczeniu czasu na dogłębne zapoznanie się komisji konkursowej z ofertami kandydatów,
- wyjaśnieniu ewentualnych kwestii spornych,
- zaproszeniu na przesłuchania jedynie kandydatów, których oferty zostały dopuszczone do postępowania pod względem formalnym,
- organizator ma czas na dokładne zaplanowanie przebiegu drugiego etapu.

 

8. zapewnienie pracownikom instytucji i przedstawicielom środowisk kultury możliwości przysłuchiwania się rozmowie komisji z kandydatami;
 

9. niezwłoczna publikacja wyników postępowania konkursowego na stronie internetowej organizatora;
 

Powyższe rekomendacje opracowano m.in. na podstawie dokumentów:

- Doskonalenie polityki kulturalnej w Warszawie, opracowany przez Zespół pod kierownictwem Jerzego Hausnera,
- KATALOG DOBRYCH PRAKTYK - dokument wypracowany w Instytucie Teatralnym, z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przez przedstawicieli wszystkich działających w obszarze polskiego teatru związków i stowarzyszeń, a także reprezentantów różnych organizacji pozarządowych, reżyserów, dyrektorów teatrów, towarzyszących teatrowi publicystów oraz specjalistów w dziedzinie socjologii, prawa i ekonomii.

* zapis ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowi w Art. 9. 1. "Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym", a w Art. 10. 1. "Podmioty tworzące instytucje kultury, o których mowa w art. 8 i 9, zwane są dalej organizatorami". Z tych zapisów wynika wart specjalnego podkreślenia fakt: organizatorem instytucji w myśl ustawy nie jest prezydent, lecz jednostka samorządu terytorialnego, czyli gmina, rozumiana zgodnie z ustawą samorządzie gminnym jako wspólnota samorządowa, której to organem wykonawczym jest prezydent. Szczególnie ważna jest więc świadomość, że ilekroć mowa w ustawie o organizatorze, rozumieć należy wspólnotę samorządową i przez pryzmat jej interesów realizować zapisy tej ustawy.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly